Smluvní podmínky Apartman Ad Alta


1. Úvodní ustanovení

Tyto smluvní podmínky platí pro pobyt v ubytovacím zařízení Apartman Ad Alta, 001 Obervellach i 002 Millstatt.

Účastníky smluvního vztahu jsou na jedné straně ubytovatel, na straně druhé zákazník, který si rezervuje pobyt. Zákazníkem se může stát fyzická i právnická osoba (dále jen "zákazník"). Zákazník, který je uveden na smlouvě, zastupuje všechny účastníky pobytu, je oprávněn jednat jejich jménem a je jedinou odpovědnou osobou ve vztahu k ubytovateli.

Potvrzením rezervace v ubytovacím zařízení, zákazník vyjadřuje souhlas s těmito smluvními podmínkami.

2. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi zákazníkem a ubytovatelem vzniká po rezervaci jejím potvrzením ze strany ubytovatele. Zákazník i ubytovatel souhlasí s využitím elektronické (e-mailové) komunikace. Oznámení učiněná jedním či druhým uvedeným způsobem obě strany uznávají jako platné písemné oznámení.

3. Cena pobytu a platební podmínky

Cenou pobytu se rozumí cena uvedená v rezervačním systému a potvrzená e-mailem, který zákazník obdrží po potvrzení rezervace v on-line rezervačním systému.

3.1. Cena pobytu zahrnuje

 • ubytování
 • energie
 • Wifi, Netflix
 • Ložní prádlo, ručníky

3.2. Cena pobytu nezahrnuje

 • rekreační poplatek obecnímu úřadu
 • závěrečný úklid

3.4. Úhrada pobytu

Ubytovatel má právo na zaplacení ceny pobytu před jeho realizací. Pokud nebude písemně mezi ubytovatelem a zákazníkem dohodnuto jinak, zákazník je povinen uhradit zálohu 30% při rezervaci 30%, zbylých 70% pak do 14 dní před příjezdem Nedodrží-li zákazník platební podmínky pro úhradu pobytu, zanikají účinky smlouvy mezi zákazníkem a ubytovatelem uzavřené a ubytovací kapacita bude nabídnuta ostatním zájemcům.

4. Povinnosti zákazníka

 • Poskytnout ubytovateli součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí ubytování.
 • Dostavit se ve stanoveném termínu na místo nástupu se všemi vyžadovanými doklady.
 • Řídit se návody, provozním řádem a pokyny ubytovatele a jím pověřených pracovníků.
 • Povinností zákazníka a všech zúčastněných je, chovat se tak, aby nedošlo k jejich újmě na zdraví, životě nebo majetku, jakož i ke škodě na majetku ubytovatele. Dohlédnout na děti případně jim zajistit dozor, který by předešel jejich možnému úrazu v objektu i jeho okolí či způsobení škody na majetku ubytovatele.
 • Řádně užívat ubytovací prostory, dodržovat v nich pořádek a čistotu.
 • Bezodkladně oznámit nebo škodu, kterou zákazník nebo osoba s ním ubytovaná v ubytovacích prostorách způsobil.
 • Zákazník je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách vyhrazených k ubytování, volné zábavě nebo relaxaci. Tuto povinnost má zákazník i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované se zákazníkem.

5. Povinnosti, práva a odpovědnost ubytovatele

Ubytovatel je povinen odevzdat zákazníkovi ubytovací prostory ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním. Ubytovatel dbá na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů a je povinen udržovat ubytovací prostory v řádném technickém a hygienickém stavu.

Ubytovatel nezodpovídá za újmu na zdraví (případně škody na majetku) zákazníků, která vznikla jejich neopatrností, nepozorností, nedbalostí, špatným používáním nebo špatným dohledem (dozorem).

6. Pobyt

Zákazník má právo užívat prostory vyhrazené k ubytování, včetně parkovacího místa. Ubytování je samoobslužné, klíč se nachází v key bpxu, ke kterému obdrží zákazník před příjeydem kód.

Ubytování je možné od 16:00 do 24:00 prvního dne ubytování, zákazník je povinen objekt opustit v den ukončení ubytování nejpozději do 10.00 hodin.

Počet ubytovaných osob nesmí přesáhnout lůžkovou kapacitu objektu.

6.4. Domácí mazlíčci

V appartmánu 001 Obervellach je domácí mazlíček povolen (musí být nahlášen dopředu), v Millstatti je pobyt s domácím mazlíčkem zakázán.

6.5. Uložení sportovního vybavení a cenností

Zákazník má k dispozici prostory, kde může uložit svoje sportovní vybavení. Pronajímatel nenese zodpovědnost za případné ztráty nebo poškození takto uloženého sportovního vybavení.

Do bytových prostor je povolené uložit pouze takové vybavení, které tomu svou povahou a vlastnostmi odpovídá a nehrozí poškození vybavení bytu. Zejména je zakázáno v bytě skladovat lyžařské, běžkařské a snowboardové vybavení, dále pak také kola a elektrokola.

Ubytovatel doporučuje zákazníkům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v objektu, případně si cennosti řádně zabezpečili proti odcizení. Ubytovatel neodpovídá za ztrátu či škody na uvedených věcech. Ubytovatel není povinen zajistit úschovu těchto věcí.

7. Změny ve smlouvě a odstoupení od smlouvy

Je-li ubytovatel nucen z objektivních důvodů před zahájením pobytu změnit podstatné podmínky smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy. Zákazník má v takovém případě právo souhlasit se změnou či od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li zákazník písemným oznámením do 10 dnů ode dne doručení návrhu na změnu, má se za to, že se změnou souhlasí.

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy o ubytování.

Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a doručuje se druhé smluvní straně. Řídí se následujícími stornovacími podmínkami:

více než 30 dní před nástupem na pobyt je odstoupení bez poplatku

méně než 30 dní před nástupem je storno poplatek 30% z ceny pobytu

méně než 7 dnů před nástupem je storno poplatek 50% z ceny pobytu

Při předčasné ukončení ubytování ze strany zákazníka nevzniká žádný nárok na vrácení zaplacené částky za ubytování.

9. Závěrečné ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky platí pro všechny pobyty v Apartmánech Ad Alta a vstupují v platnost a účinnost dne 1. 7. 2023.

Uzavřením smlouvy zákazník stvrzuje, že výše uvedeným smluvním podmínkám rozumí a v plném rozsahu je jménem svým i jménem ostatních účastníků pobytu akceptuje.


V Praze dne 1.7. 2023

Za ubytovatele: Andrea Barešová, K hádku 1576, Praha 10, 10700, telefon 602139040, e-mail info@apartmanadalta.cz